Състояние
Характеристика на състоянието Слабо
Дата на запис на състоянието
11-8-2012сл. Хр.
Отговорен за състоянието на записа -
Асоциирана институция/ Семинар -
Описание на състоянието -
Цифрово представяне
Бележки -