Name
Monument Name St. Athanasios in Evosmos
Source / Origin