Πληροφορίες
Εισάγεται το υψόμετρο ΝΑ γωνίας πλαισίου.