Πληροφορίες
Εισάγεται το γεωγραφικό πλάτος ΝΑ γωνίας πλαισίου.