Πληροφορίες
Εισάγεται το γεωγραφικό πλάτος ΒΔ γωνίας πλαισίου.