Πληροφορίες
Εισάγεται το γεωγραφικό µήκος ΝΑ γωνίας πλαισίου.