Πληροφορίες
Регистраторът въвежда географската дължина на Северозападния ъгъл от правоъгълната рамка, която обхваща хоризонталната проекция на местоположението на паметника.