Πληροφορίες
Εισάγεται το γεωγραφικό µήκος ΒΔ γωνίας ορθογώνιου πλαισίου που περικλείει την οριζόντια προβολή του τόπου, στον οποίο γίνεται αναφορά.