Πληροφορίες
Εισάγεται η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση των συντεταγµένων.