Πληροφορίες
Εισάγεται το γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς που χρησιµοποιήθηκε για τη λήψη των συντεταγµένων.