Πληροφορίες
Προσδιορίζεται η ακρίβεια λήψης των συντεταγµένων.