Πληροφορίες
Εισάγεται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το μνημείο βρίσκεται στη συγκεκριµένη θέση