Πληροφορίες
Εισάγεται η περιγραφή της θέσης, π.χ. Αποθήκη Εικόνων, ράφι 2Α