Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία για το χρονικό πλαίσιο της συγκεκριμένης καταγραφής BG