Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία σχετικά με το αν το αρχείο καταγράφει ένα μεμονωμένο μνημείο ή ένα σύνολο