Πληροφορίες
Регистраторът въвежда информация за лицето, отговорно за създаването на записа. Това може да бъде: а) създател на ръкописен запис и б) създател на цифрови записи.