Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία για τον υπεύθυνο καταγραφής του μνημείου. Ως καταγραφέας αναφέρεται: α) ο υπεύθυνος/οι για τη δημιουργία των χειρόγραφων δελτίων καταγραφής και β) ο υπεύθυνος/οι για τη δημιουργία των ψηφιακών δελτίων καταγραφής