Πληροφορίες
Εισάγονται συμπληρωματικές πληροφορίες για τη διαδικασία της καταγραφής του μνημείου.