Πληροφορίες
Εισάγεται (αυτόματα) ένας μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του αρχείου στο σύστημα