Πληροφορίες
Εισάγεται το όνομα του πρωτότυπου αρχείου, εφόσον υπάρχει.