Πληροφορίες
Регистраторът описва категорията на източника в съответствие с избрания тип, например негативи (фотографски) - черно-бели, светни, цифрови изображения - JPEG, PDF, TIFF.