Πληροφορίες
Εισάγεται η κατηγορία του υλικού ανάλογα με το είδος που έχει επιλεγεί, π.χ. αναλογικη φωτογραφία  έγχρωμη, ασπρόμαυρη κτλ.