Πληροφορίες
Εισάγεται η γλώσσα που έχει χρησιμοποιηθεί στο υλικό (π.χ. σε κάποιο ηχητικό αρχείο), εφόσον ισχύει.