Πληροφορίες
Регистраторът описва типа на документираните източници, например негативи (фотографски), видеоленти, диапозитиви (фотографски), цифрови снимки.