Πληροφορίες
Εισάγεται το είδος του υλικού που τεκμηριώνεται π.χ. ψηφιακή εικόνα, αναλογική φωτογραφία, slide, αρνητικό, ηχητικό αρχείο, βιντεοκασέτα, κείμενο