Πληροφορίες
Εισάγεται απεικόνιση του μνημείου (ολόκληρου ή τμήμα του επιμέρους ενδιαφέροντος) σε φωτογραφία ή σχέδιο ή άλλη πολυμεσική πληροφορία (π.χ. video)