Πληροφορίες
Εισάγεται η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μέτρηση.