Πληροφορίες
Регистраторът описва тази част от обекта/работата, която е измерена, включена в, за чистота на звука, например северната страна, влажност и т.н.