Πληροφορίες
Εισάγεται διευκρινιστική επεξήγηση για το τμήμα του μνημείου που μετρήθηκε, π.χ. Β πλευρά, Υγρασία