Πληροφορίες
Εισάγεται η αριθμητική τιμή που αποτελεί το αποτέλεσμα της μέτρησης