Πληροφορίες
Регистраторът описва географските координати на измерваната част като двойни стойности (координата Y и координата X), които отговарят на картовото представяне.