Πληροφορίες
Εισάγονται συμπληρωματικές πληροφορίες για τη μέτρηση των διαστάσεων του μνημείου.