Πληροφορίες
Εισάγονται η ονοµασία ή/και ο τύπος του οργάνου µέτρησης, π.χ. μετροταινία