Πληροφορίες
Εισάγεται η µονάδα µέτρησης που χρησιµοποιήθηκε, π.χ. μέτρο, κιλό κτλ.