Πληροφορίες
Εισάγεται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο έγινε η συγκεκριµένη πράξη µετακίνησης