Πληροφορίες
Εισάγεται το όνομα του ανθρώπου (ή των ανθρώπων)που σχετίζεται με τη μετακίνηση του μνημείου