Πληροφορίες
Εισάγεται η θέση στην οποία μετακινείται το μνημείο