Πληροφορίες
Εισάγεται το άτομο (ή τα άτομα) που σχετίζονται με τη μαρτυρία.