Πληροφορίες
Εισάγεται ο φορέας που σχετίζεται με τη μαρτυρία.