Πληροφορίες
Εισάγεται το είδος της μαρτυρίας, π.χ. προφορική, γραπτή.