Πληροφορίες
Регистраторът описва номера (цифров или буквен), определен за паметника от институцията или службата като уникален идентификационен код на паметника в системата. Кодът отговаря на вида на паметника в зависимост от неговата форма.