Πληροφορίες
Εισάγεται ο τρέχων κωδικός που αποδίδεται στο μνημείο από το φορέα και λειτουργεί ως μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του μνημείου στο σύστημα. Ο κωδικός είναι αλφαριθμητικός και σχετίζεται με την Κατηγορία του μνημείου ως προς τη μορφή, π.χ. ΕΙΚ0001