Πληροφορίες
Εισάγεται η ειδικότερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται το κάθε μνημείο ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ως προς τη χρήση, π.χ. Λατρευτικός Ναός, Λατρευτική Εικόνα