Πληροφορίες
Εισάγεται η ειδικότερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται το κάθε μνημείο ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ως προς τον αρχιτ. τύπο, π.χ. Μονόχωρος καμαροσκεπής