Πληροφορίες
Регистраторът описва спецификите на паметника в съответствие с неговата структура, например скулптура, релеф, печатно копие.