Πληροφορίες
Εισάγεται η ειδικότερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται το κάθε μνημείο ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ως προς τη κατασκευή π.χ. Ξυλόγλυπτη Εικόνα