Πληροφορίες
Регистраторът описва спецификите на паметника в зависимост от това дали е преносим обект, документ или е неподвижен паметник.