Πληροφορίες
Εισάγονται τυχόν παρατηρήσεις για την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης του μνημείου.