Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία σχετική με την χρονολόγηση της κατασκευής του μνημείου