Πληροφορίες
Εισάγεται πληροφορία για τον αρχικτεκτονικό τύπο του µνηµείου, π.χ. σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο